Celebes wrasse

Celebes wrasse

A gorgeous Celebes wrasse (Oxycheilinus celebicus) - common on the wrecks of Truk Lagoon

License this Photo